• Winkelwagen
    0 Product(en) € 0,00
    • 0 Product(en) € 0,00

Algemene voorwaarden

Art. 1:        Definities
Art. 2:        Algemeen
Art. 3:        Offertes, aanbiedingen
Art. 4:        Annulering
Art. 5:        Prijs
Art. 6:        Prijswijzigingen
Art. 7:        Betalingstermijn
Art. 8:        Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
Art. 9:        Termijn van levering
Art. 10:      Onderzoek bij aflevering
Art. 11:      Inhoud en wijziging overeenkomst
Art. 12:      Opschorting en ontbinding
Art. 13:      Zet-, druk- of andere proeven
Art. 14:      Afwijkingen
Art. 15:      Auteursrechten etc.
Art. 16:      Eigendom productiemiddelen etc.
Art. 17:      Eigendom opdrachtgever, pandrecht
Art. 18:      Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
Art. 19:      Overmacht
Art. 20:      Aansprakelijkheid
Art. 21:      Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
Art. 22:      Vindplaats

 Artikel 1: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

a.     Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;

b.     Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;

c.      Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

 Artikel 2: Algemeen

a.     Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten.

b.     Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn

c.      Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

 Artikel 3: Offertes, aanbiedingen

a.     Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft de leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de daartoe door de opdrachtgever verstrekte informatie waarbij de leverancier mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan.

b.     Toezeggingen door de leverancier en orders van de opdrachtgever binden de leverancier pas, nadat deze toezegging en/of order schriftelijk door de leverancier is bevestigd;

c.      De overeenkomst komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:

1.      hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door de leverancier gedaan aanbod door de opdrachtgever uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;

2.      hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop de leverancier de aan de opdrachtgever toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terugontvangen;

3.      hetzij, op het moment waarop de leverancier op verzoek van de opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt. Het staat ieder der partijen evenwel vrij om te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze en/of op een ander tijdstip is tot stand gekomen.

4.      Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig, indien dit schriftelijk door de leverancier en de opdrachtgever is overeengekomen;

5.      Brochures, catalogussen of andere tekeningen en voorstellingen geven een algemene indruk van te leveren goederen. Beschreven en afgebeelde maten, kleuren, uitvoeringen, gewichten etc. zijn steeds bij benadering en nimmer bindend.

6.      Indien de offerte niet door een opdracht wordt gevolgd, dient, als dit door de leverancier wordt verlangd, door de opdrachtgever de offerte met alle daarbij behorende tekeningen, ontwerpen en berekeningen binnen 14 dagen, na daartoe door de leverancier gedaan verzoek, franco aan de leverancier te worden geretourneerd;

7.      De leverancier is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan de leverancier verstrekte opdracht bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen;

8.      Alle overeenkomsten worden door de leverancier aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever, uitsluitend ter beoordeling van de leverancier, voldoende kredietwaardig is;

9.      De door de leverancier uitgebrachte aanbieding alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven haar eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door de leverancier gebezigde fabricage en/of constructiemethode dan met diens uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt.

 Artikel 4: Annulering
De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

  Artikel 5: Prijs

a.     Alle prijzen genoemd in offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.

b.     De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

c.      Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

d.     Bij facturen boven de 1.000 euro moet minimaal 50% over het factuurbedrag vooruitbetaald worden. Na ontvangst van de aanbetaling wordt de order in productie genomen.

e.     Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend rekening houdend met mogelijke koerswijzigingen.

f.      Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag.

 Artikel 6: Prijswijzigingen

a.     De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitvoering van een bedrijf of beroep en de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is hij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

b.     Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

c.      De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere -proeven. De leverancier zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

 Artikel 7: Betalingstermijn

a.     Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Ook ingeval van een overschrijding van de levertijd met betrekking tot enige bestelling, ingeval van indiening van een klacht blijft de opdrachtgever tot algehele en tijdige betaling gehouden. Bij niet tijdige betaling als even bedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.

b.     De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho's, hangwerk en proeven.

c.      De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

d.     Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

e.     Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van Euro 250,00. Indien de werkelijke kosten hoger zijn dan zullen deze kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

f.      Betalingen door of vanwege de opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de opdrachtgever;

g.     De opdrachtgever dient klachten over facturen binnen de betalingstermijn van de factuur schriftelijk bij de leverancier in te dienen;

h.     De leverancier is indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt gerechtigd de overeenkomst en alle andere met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de opdrachtgever verplicht is tot vergoeding van de voor de leverancier ontstane schade;

i.       Ingeval van faillissement, surseance van betaling, beslag, bewind of curatele van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de leverancier op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;

j.      De leverancier is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan de opdrachtgever stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten volledig is voldaan.

 Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

a.     Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent. Het risico van de zaken gaat over op het tijdstip waarop deze aan de opdrachtgever juridisch en / of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht.

b.     De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.

c.      De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

d.     Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. De leverancier zal in een voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde zaken. De opdrachtgever zal aan de leverancier alle medewerking verlenen teneinde de leverancier in de gelegenheid te stellen het in dit lid opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage. De opdrachtgever is tot het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de door de leverancier geleverde zaken aan derden te vervreemden of daarop ten behoeve van derden een beperkt recht te vestigen.

e.     Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

f.      De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 Artikel 9: Termijn van levering

a.     Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld. Overschrijding van de termijn verplicht de leverancier niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van de leverancier.

b.     De binding van de leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 13 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de leverancier in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

c.      De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van de leverancier, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 6 en door het in acht nemen van het bepaalde in lid 1 van artikel 13 en de leden 1 en 2 van artikel 18 van deze leveringsvoorwaarden.

d.     Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier nodig is. De leverancier is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de leverancier de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

e.     Leverduur bij een vrije opdracht betreffende een EL-Panel is minimaal 5 weken.
Leverduur uit voorraad internationaal is 10 tot 40 werkdagen.
Leverduur uit voorraad nationaal uiterlijk 10 werkdagen.

 Artikel 10: Onderzoek bij aflevering

a.     De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 10 werkdagen na aflevering.

b.     Indien een klacht gegrond is, is de leverancier bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product of dienst opnieuw te leveren/verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te restitueren zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven.

c.      De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen. Indien de opdrachtgever niet binnen de in artikel 10 lid 1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

d.     Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 10 werkdagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de leverancier voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.

e.     De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

f.      Onverminderd het in het voorgaande bepaalde is de opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat de leverancier niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks - tenzij dit reeds op grond van artikel 10 lid 1 is gebeurd - onverwijld schriftelijk aan gebruiker kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

 Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

 Artikel 12: Opschorting en ontbinding

a.     Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens de leverancier voldoet, indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van de opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van de opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien de opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft de leverancier het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met de opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van de leverancier, waaronder die tot schadevergoeding.

b.     In geval van ontbinding zijn alle vorderingen van de leverancier op de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, terstond en ten volle opeisbaar.

 Artikel 13: Zet-, druk- of andere proeven

a.     De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.

b.     Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

c.      De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

d.     Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 Artikel 14: Afwijkingen

a.     Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

b.     Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

c.      Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

d.     Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

 Artikel 15: Auteursrechten etc.

a.     Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij 12B Sure BV voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

b.     Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen zullen de auteursrechten op de door 12B Sure BV vervaardigde ontwerpen bij 12B Sure BV berusten.

c.      12B Sure BV zal de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het eerste lid, indien en voorzover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industrieel en intellectueel eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde de opdrachtnemer binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingonderhandelingen noodzakelijk is.

d.     De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

e.     De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 12B Sure BV.

f.      12B Sure BV is gerechtigd het door haar in opdracht vervaardigde van haar naam en/of logo te voorzien.

 Artikel 16: Eigendom productiemiddelen etc.

a.     Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho's, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-) preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van de leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

b.     De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.

c.      De leverancier bewaart de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever. De leverancier staat echter niet in voor de geschiktheid tot herhaald gebruik indien in de toekomst na meer dan één jaar na productie van artikelen zoals genoemd in lid 1 hier wederom gebruik van wordt gemaakt.

 Artikel 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht

a.     De leverancier zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

b.     Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico's ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

c.      De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan de leverancier van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de leverancier worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever de leverancier op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

d.     De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de leverancier door hem in de macht van de leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

 Artikel 18: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

a.     Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van de leverancier vragen.

b.     De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van de leverancier vragen. De opdrachtgever staat ervoor in, dat de leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de leverancier houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.

c.      De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.

d.     De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en de later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.

e.     De leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

f.      Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de leverancier noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.

g.     De opdrachtgever is gehouden de leverancier op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico's tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.

h.     De leverancier is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten te beschikken als ware deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van de leverancier gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de even bedoelde resten bij de leverancier af te halen.

Artikel 19: Overmacht

a.     Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

b.     Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 20: Aansprakelijkheid

a.     Indien de leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

b.     De aansprakelijkheid van de leverancier voor schade van de opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet-tijdige, niet-volledige of niet-behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot maximaal het (factuur)bedrag, dat door de leverancier aan de opdrachtgever in rekening is gebracht voor de geleverde zaken en/of voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De eventueel door de leverancier aan de opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van de leverancier in voorkomend geval door de verzekering is gedekt, althans tot maximaal het bedrag van € 1.000, voor zover bedoelde verzekering in voorkomend geval geen dekking zou verlenen. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van de leverancier. Onder de leverancier zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn werknemers alsmede eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

c.      De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van de leverancier.

d.     De leverancier is overigens steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

e.     De opdrachtgever is verplicht zijn/haar schade en/of die van haar leden zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.

f.      De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

g.     De leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van de leverancier.

h.     De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

i.       Indien de leverancier ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

j.      12B Sure BV is niet aansprakelijk aangaande indirecte gevolgschade.

Artikel 21: Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

a.     De rechter in de vestigingsplaats van de leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

b.     Alle rechtsverhoudingen tussen de leverancier en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22: Vindplaats

a.     Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Brabant.

b.     Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. 
CONTACT 

LED Flatlight B.V.

Platinalaan 5

5234 GH 's-Hertogenbosch

: +31 (0)73 - 68 95 799

: info@led-flatlight.eu